22.01.2017 13:48

Obchodní podmínky

 
Platby za kurzy se provádí vždy před zahájením výuky. Ceny kurzů uvedené v přihláškách jsou na období jednoho pololetí školního roku nebo zvýhodněné ceny jsou na celý školní rok. Pokud volná kapacita dovoluje, je možné si zaplatit i jednotlivé lekce v hotovosti v ateliéru s příplatkem k průměrné ceně pololetního kurzovného 25%.
 

Přihlášky do kurzů se stávají závaznými po jejich úhradě. Kromě individuální domluvy kurzu modelování a jednorázových víkendových kurzů je účast v kurzech dle rozvrhu pravidelně jednou týdně. Nepřítomnost v kurzu je třeba nejlépe předem omluvit, aby uvolněné místo bylo možné nabídnout k dispozici jako náhradu těm, kteří se nemohli účastnit kurzu ve svém termínu. Za předčasné ukončení kurzu je považována neomluvená neúčast na kurzech jeden měsíc a více. Vybrané kurzovné je převedeno na zajištění průběhu kurzů, na objednávky výtvarného materiálu a na investice pro rozšiřování výuky. Proto předem omluvenou neúčast na výuce je možné řešit za předpokladu volné kapacity náhradou v jiném termínu a nikoliv vrácením kurzovného. 

 

Zrušení kurzu ze strany školy:

  • Kurz nebyl vůbec otevřen - nedojde-li k dohodě s účastnikem kurzu o přeřazení do jiného kurzu, vrací se celá zaplacená částka.
  • Kurz zrušen v průběhu roku - nedojde-li k dohodě s  účastnikem kurzu o přeřazení do jiného kurzu, vrací se kurzovné za zbývající neodučené hodiny.
Storno podmínky
 
  • Nárok na vrácení školného je pouze u celoročních kurzů (v délce  9 – 10 měsíců), a to nejpozději do 31. 8. před zahájením kurzu, pokud  účastnik kurzu zaplatil celé školné najednou. 
  • Při výstupu z kurzu krátkodobého (2 – 5 měsíců) se školné nevrací.
  • Částka ke vrácení se vypočítává z ceny, kterou  účastnikem kurzu zaplatil.